• geotechnika

   Usługi geotechniczne, badania geologiczne 
   i pomiary geofizyczne 

   Badania geologiczne przed budową domu lub innymi inwestycjami. 
   Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym geotechnicznych warunków posadowienia 
   przed każdą inwestycja należy określić warunki posadowienia obiektu budowlanego. 

  Czytaj więcej
  geotechnika
 • geotechnika

   AvaGeo 
   Geologia, geotechnika, geofizyka 

   Firma wykonuje usługi w branży geologii inżynierskiej, 
   geotechniki oraz badań i pomiarów geofizycznych. 
   Prace wykonuje się przed inwestycjami lub w trakcie 
   eksploatacji i remontów obiektów budowlanych. 

  Czytaj więcej
  ciekawostka geologiczna
 • geotechnika

   Badania geofizyczne 

   Geofizyka czasem jest jedynym możliwym rozwiązaniem 
   dla problemów inżynierskich. Prawie zawsze badania geofizyczne 
   wykonane kompleksowo ze standardowymi badaniami, 
   pozwalają na uzyskanie bardziej kompletnej informacji 
   o testowanym obiekcie lub ośrodku. 

  Czytaj więcej
  plac budowy
 • geotechnika

   Zapraszamy do kontaktu 
   firmy oraz inwestorów prywatnych 

   Tel. 530-444-586 
   lub avageo@o2.pl 
   biuro@geolog.malopolska.pl 

  Czytaj więcej
  geologia
Firma powstała w oparciu o doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w branży badań geotechnicznych, geologiczno - inżynierskich i geofizycznych zdobywane od 2001 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy samodzielnie lub zespołowo kilkaset opracowań, dokumentacji, opinii i ekspertyz geotechnicznych, geologiczno inżynierskich i geofizycznych o bardzo zróżnicowanym stopniu skomplikowania, dla szerokiego zakresu zagadnień inżynierskich ( min. hale przemysłowe, budowle liniowe (wały przeciwpowodziowe, linie kolejowe, drogi ), składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków i inne.
Dotychczas zrealizowane prace i zagadnienia:
 • Geotechniczne, geofizyczne i geologiczne badania terenowe, (wiercenia mechaniczne i ręczne, badania nośności, sondowania dynamiczne, badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów) przetwarzanie danych i interpretacja wyników, opracowanie dokumentacji końcowych.
 • Metody geofizyczne: georadar, sejsmika (refrakcja, MASW, uphole), grawimetria i mikrograwimetria, metoda elektromagnetyczna, metoda elektrooporowa (tomografia, sondowanie (VES), profilowanie)
Klienci firmy otrzymują fachowe usługi realizowane przez inżynierów z uprawnieniami zawodowymi zatwierdzanymi przez Ministra Środowiska. Posiadamy uprawnienia geologiczne kategorii VII w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego. Posiadamy również uprawnienia geologiczne w kategorii X do kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej.
Przy realizowaniu złożonych tematów obejmujących również prace lub obliczenia inżynierskie z poza geotechniki lub geofizyki, współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami z branż, które wykraczają poza zakres naszej działalności. Badania laboratoryjne gruntów lub wód gruntowych wykonujemy w najlepszych akredytowanych laboratoriach geotechnicznych zapewniających rzetelność i wysoki standard badań, a co za tym idzie, otrzymanych parametrów geomechanicznych gruntów.
Na terenie Małopolski wykonujemy nawet niewielkie zlecenia jak badania gruntu i opinie geotechniczne dla budynków jednorodzinnych lub badania dla przydomowych oczyszczalni ścieków, większe projekty realizujemy na terenie całego kraju, w razie potrzeby również za granicą.

 

W zakresie geologii i geotechniki wykonujemy:

opinie geotechniczne, rozpoznanie podłoża do pozwolenia na budowę
dokumentacje geologiczno-inżynierskie, (również rozpoznanie terenów osuwiskowych)
dokumentacje badań podłoża gruntowego,
projekty geotechniczne,
oceny warunków geologiczno - inżynierskich,
wiercenia mechaniczne (również rdzeniowane) oraz ręczne, sondowania dynamiczne DPL, DPM
badania makroskopowe i laboratoryjne prób gruntu oraz wód gruntowych ( np: agresywność, badania chemiczne, zawartość pierwiastków oraz węglowodorów)
badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
nadzór geologiczny nad wierceniami,
nadzór geologiczny (geotechniczny) na budowach,
odbiory ( badania nośności ) wykopów, wjazdów itp. badanie lekką płytą dynamiczną (moduł Evd, wskaźnik zagęszczenia Is),
opinie geotechniczne i inne rodzaje dokumentacji geologicznych.
ofertaPobierz ofertę usług geologicznych i geotechnicznych w wersji PDF

Zagadnienia geofizyczne opracowaliśmy dotychczas z wykorzystaniem:

systemów do pomiarów geofizycznych,
georadarowych systemów pomiarowych ( Mala geoscience, IDS i inne ),
sprzętu do badań elektrooporowych ( ARES ),
sprzętu do badań elektromagnetycznych ( EM31-MK2 ),
grawimetrów firmy Scintrex ( CG-5 )
systemów do pomiarów sejsmicznych ( Geode ).

Oprogramowanie do pracy z danymi geofizycznymi wykorzystywane do przetwarzania i opracowania wyników:

ReflexW, Gradix, XV monitor, GroundVision,
Road Doctor, Geostar,
Res2dinv, Res3dinv,
Dat31w,
Grapher, Surfer, Voxler.